TCAS 67 เภสัช ม.สงขลา

ภ.บ. เภสัชกรรมอุตสาหการ ภาษาไทย ภาคปกติ ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม ภาษาไทย ภาคปกติ

TCAS 67 เภสัช มศว

วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคปกติ วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบั […]

TCAS 67 เภสัช ม.ศิลปากร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคพิเศษ

TCAS 67 เภสัช ม.ขอนแก่น

เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคปกติ เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาคพิเศษ เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาค พิเศษนานาชาติ (อินเตอร์)

TCAS 67 เภสัช จุฬา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ภาษาไทย ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาษาไทย ภาคปกติ

5 Fact ที่ควรรู้ก่อนสอบเข้าเภสัช

1. คณะเภสัชมีสองสาขา สาขาแรกคือวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (เรียกติดปากว่า Pharm Sci) เรียนเกี่ยวกับการผลิตยาในโรงงาน และการบริบาลทางเภสัชกรรม (เรียกติดปากว่า Pharm Care) เรียนเกี่ยวกับการใช้ยากับผู้ป่วย 2 […]

กสพท. ปี 2562 นี้ มีที่ไหนรับเภสัชบ้าง

เป็นที่ทราบกันว่า กสพท.นั้น เป็นส่วนนึงใน TCAS รอบ 3 เรามาดูกันนะครับว่า ในปี 2562 นี้ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 […]