สรุปผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรวม 11 พ.ศ.

ผลการสอบใบประกอบเภสัชเท่าที่มีการเปิดเผยทั้งหมด 11 พ.ศ.

  %ผ่าน (ลำดับที่ในปีนั้น)
ลำดับมหาวิทยาลัย2550255125522553255425552556*2560256125622564**เฉลี่ย
1จุฬา83.33%(3)92.26%(1)90.06%(2)81.77%(3)96.93%(1)85.93%(7)96.09%(3)90.60%(8)91.89%(7)98.08%(5)89.73%(4)90.61%(4.0)
2เชียงใหม่87.22%(2)89.66%(2)79.07%(6)62.81%(9)86.79%(7)96.41%(1)98.44%(2)95.10%(5)95.61%(6)96.05%(9)88.37%(5)88.68%(4.9)
3ศิลปากร60.87%(7)73.91%(8)69.23%(10)92.74%(1)95.42%(3)95.73%(2)99.37%(1)98.10%(3)98.73%(3)96.99%(8)92.81%(3)88.54%(4.5)
4มหาสารคาม80.00%(4)84.78%(5)83.67%(4)68.97%(7)82.05%(9)86.96%(6)90.42%(7)99.10%(2)98.95%(2)100.00%(1)97.83%(1)88.43%(4.4)
5ธรรมศาสตร์100.00%(1)76.60%(13)88.30%(7.0)
6สงขลานครินทร์90.1%(1)84.62%(6)97.28%(1)77.65%(5)90.00%(5)80.00%(8)87.66%(9)90.10%(13)80.43%(13)91.60%(12)78.68%(12)86.19%(7.4)
7มหิดล71.25%(6)75.29%(7)80.58%(5)81.03%(4)83.33%(8)91.00%(4)93.64%(4)89.30%(12)87.74%(10)99.17%(4)88.07%(7)85.49%(6.5)
8ขอนแก่น55.33%(8)88.61%(3)85.50%(3)70.90%(6)70.83%(12)76.92%(9)76.92%(13)96.70%(4)100.00%(1)97.74%(6)87.50%(8)82.45%(6.6)
9วลัยลักษณ์53.93%(14)90.70%(6)95.00%(6)83.87%(11)90.57%(13)79.71%(10)82.30%(10.0)
10อุบลราชธานี30.30%(10)71.30%(9)77.32%(7)82.08%(2)80.73%(10)71.88%(11)83.67%(12)92.40%(7)96.84%(5)92.63%(11)93.90%(2)79.37%(7.8)
11มศว44.21%(9)45.12%(10)52.00%(11)64.47%(8)96.36%(2)94.52%(3)92.96%(5)90.10%(9)98.53%(4)100.00%(1)88.10%(6)78.76%(6.2)
12นเรศวร76.32%(5)87.80%(4)70.97%(9)50.67%(11)93.33%(4)58.82%(13)84.80%(11)89.80%(11)75.82%(14)97.65%(7)79.57%(11)78.69%(9.1)
13พะเยา72.73%(8)56.76%(10)89.58%(6)87.50%(5)86.11%(10)82.20%(14)69.64%(17)75.00%(17)80.28%(9)77.76%(10.7)
14บูรพา50.00%(17)83.72%(12)95.18%(10)72.48%(15)75.35%(13.5)
15หัวเฉียว27.21%(11)44.14%(11)30.18%(13)37.20%(13)75.29%(11)71.43%(12)73.45%(14)86.40%(13)90.35%(8)87.38%(14)76.00%(14)63.55%(12.2)
16อีสเทิร์นเอเชีย50.00%(15)100.00%(1)59.26%(18)72.22%(18)33.33%(19)62.96%(14.2)
17สยาม34.78%(15)44.44%(17)58.10%(16)70.73%(16)83.64%(15)60.87%(16)58.76%(15.8)
18รังสิต16.67%(12)14.97%(12)40.12%(12)50.43%(12)62.41%(13)72.53%(10)88.12%(8)75.50%(15)88.24%(9)77.48%(16)51.88%(17)58.03%(12.4)
19พายัพ20.83%(14)14.89%(16)46.84%(16)47.40%(18)73.21%(15)52.94%(19)38.30%(18)42.06%(16.6)
เฉลี่ยคนผ่านทั้งชั้นปี58.64%69.37%70.27%69.19%81.94%78.88%85.30%88.17%88.85%91.37%79.80%78.34%
*ปี 2556 มีแต่ผลการสอบ MCQ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ข้อสอบรั่ว
**ปี 2564 มีแต่ผลของ PLE-CC1, PLE-CC2

ผลการสอบใบประกอบเภสัช 11 พ.ศ. เรียงตามอันดับที่เฉลี่ย

  ลำดับที่ของปีนั้น
ลำดับมหาวิทยาลัย2550255125522553255425552556*2560256125622564**เฉลี่ย
1จุฬา312317387544.0
2มหาสารคาม454796722114.4
3ศิลปากร7810132133834.5
4เชียงใหม่226971256954.9
5มศว91011823594166.2
6มหิดล67548441210476.5
7ขอนแก่น83361291341686.6
8ธรรมศาสตร์1137.0
9สงขลานครินทร์161558991312127.4
10อุบลราชธานี10972101112751127.8
11นเรศวร549114131111147119.1
12วลัยลักษณ์146611131010.0
13พะเยา8106510141717910.7
14หัวเฉียว11111313111214138141412.2
15รังสิต1212121213108159161712.4
16บูรพา1712101513.5
17อีสเทิร์นเอเชีย15118181914.2
18สยาม15171616151615.8
19พายัพ1416161815191816.6
*ปี 2556 มีแต่ผลการสอบ MCQ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ข้อสอบรั่ว
**ปี 2564 มีแต่ผลของ PLE-CC1, PLE-CC2

ผลการสอบใบประกอบเภสัช 11 พ.ศ. เรียงตาม %ผ่านเฉลี่ย

  % ผ่าน
ลำดับมหาวิทยาลัย2550255125522553255425552556*2560256125622564**เฉลี่ย
1จุฬา83.33%92.26%90.06%81.77%96.93%85.93%96.09%90.60%91.89%98.08%89.73%90.61%
2เชียงใหม่87.22%89.66%79.07%62.81%86.79%96.41%98.44%95.10%95.61%96.05%88.37%88.68%
3ศิลปากร60.87%73.91%69.23%92.74%95.42%95.73%99.37%98.10%98.73%96.99%92.81%88.54%
4มหาสารคาม80.00%84.78%83.67%68.97%82.05%86.96%90.42%99.10%98.95%100.00%97.83%88.43%
5ธรรมศาสตร์100.00%76.60%88.30%
6สงขลานครินทร์90.10%84.62%97.28%77.65%90.00%80.00%87.66%90.10%80.43%91.60%78.68%86.19%
7มหิดล71.25%75.29%80.58%81.03%83.33%91.00%93.64%89.30%87.74%99.17%88.07%85.49%
8ขอนแก่น55.33%88.61%85.50%70.90%70.83%76.92%76.92%96.70%100.00%97.74%87.50%82.45%
9วลัยลักษณ์53.93%90.70%95.00%83.87%90.57%79.71%82.30%
10อุบลราชธานี30.30%71.30%77.32%82.08%80.73%71.88%83.67%92.40%96.84%92.63%93.90%79.37%
11มศว44.21%45.12%52.00%64.47%96.36%94.52%92.96%90.10%98.53%100.00%88.10%78.76%
12นเรศวร76.32%87.80%70.97%50.67%93.33%58.82%84.80%89.80%75.82%97.65%79.57%78.69%
13พะเยา72.73%56.76%89.58%87.50%86.11%82.20%69.64%75.00%80.28%77.76%
14บูรพา50.00%83.72%95.18%72.48%75.35%
15หัวเฉียว27.21%44.14%30.18%37.20%75.29%71.43%73.45%86.40%90.35%87.38%76.00%63.55%
16อีสเทิร์นเอเชีย50.00%100.00%59.26%72.22%33.33%62.96%
17สยาม34.78%44.44%58.10%70.73%83.64%60.87%58.76%
18รังสิต16.67%14.97%40.12%50.43%62.41%72.53%88.12%75.50%88.24%77.48%51.88%58.03%
19พายัพ20.83%14.89%46.84%47.40%73.21%52.94%38.30%42.06%
 เฉลี่ยคนผ่านทั้งชั้นปี58.64%69.37%70.27%69.19%81.94%78.88%85.30%88.17%88.85%91.37%79.80%78.34%
*ปี 2556 มีแต่ผลการสอบ MCQ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ข้อสอบรั่ว
**ปี 2564 มีแต่ผลของ PLE-CC1, PLE-CC2

Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *