ค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน อัพเดทปี 2565

ม.เอกชน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนคณะเภสัชศาสตร์ แต่อุปสรรคใหญ่ๆก็ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วันนี้พี่มาอัพเดทค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไว้ให้น้องๆครับ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 1,481,550 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : 58,900 บาท
ปี 1 เทอม 2 : 45,400 บาท
ปี 1 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 2 เทอม 1 : 65,750 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 115,000 บาท
ปี 2 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 3 เทอม 1 : 129,050 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 133,700 บาท
ปี 3 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 4 เทอม 1 : 134,250 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 128,700 บาท
ปี 4 ภาคฤดูร้อน : 74,450 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 114,250 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 113,700 บาท
ปี 5 ภาคฤดูร้อน : 147,450 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 158,250 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 61,700 บาท
ปี 6 ภาคฤดูร้อน : –

ที่มา: https://admission.hcu.ac.th/Files/payment.pdf


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เภสัชรังสิตมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าหน่วยกิตภาคเรียน S/2565 66,000 บาท สำหรับค่าเทอมนั้น ค่าเทอมสาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม  กับ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่เท่ากัน ดังนี้

สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,812,800 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 118,500 บาท
ปี 2 : 210,100 บาท
ปี 3 : 336,000 บาท
ปี 4 : 462,000 บาท
ปี 5 : 458,200 บาท
ปี 6 : 228,000 บาท

สาขาวิชาสาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,798,400 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 120,100 บาท
ปี 2 : 227,100 บาท
ปี 3 : 353,000 บาท
ปี 4 : 431,000 บาท
ปี 5 : 434,200 บาท
ปี 6 : 233,000 บาท

ที่มา: https://www2.rsu.ac.th/info/admissions-fee


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1,400,000 บาท แต่ไม่ได้มีแจกแจงว่า ปีไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังเพจ ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ครับ

ปี 1 เทอม 1 : 72,100 บาท
ปี 1 เทอม 2 : 75,850 บาท
ปี 1 ภาคฤดูร้อน : 24,800 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 83,850 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 84,350 บาท
ปี 2 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 3 เทอม 1 : 92,850 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 99,850 บาท
ปี 3 ภาคฤดูร้อน : 25,000

ปี 4 เทอม 1 : 101,850 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 96,350 บาท
ปี 4 ภาคฤดูร้อน : 70,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 71,850 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 63,350 บาท
ปี 5 ภาคฤดูร้อน : 70,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 127,350 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 92,350 บาท
ปี 6 ภาคฤดูร้อน : –

ที่มา: https://siam.edu/tuition-fees/


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 98,450 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : ค่าเทอม 85,950 + ค่าหอพัก 6,900 = 92,850 บาท + อื่นๆ = 98,450 บาท
ปี 1 เทอม 2 : ค่าเทอม 82,000 + ค่าหอพัก 6,400 = 88,400 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 82,100 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 82,000 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 82,100 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 82,000 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 82,100 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 82,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 82,100 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 82,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 82,100 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 82,000 บาท

รวมตลอดหลักสูตร 1,007,350.00

ที่มา:

หมายเหตุ

  1. ค่าหอพักนักศึกษาอัลฟา โอเมกา ภาคการศกึษาละ 6,400 บาท/ ค่ามัดจํากุญแจ 500 บาท / หอพักนานาชาติภราดรภาพ ภาคการศกึษาละ 18,200 บาท/ ค่าประกันของเสียหายหอพักนานาชาติภราดรภาพ 2,500 บาท/ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรฯ ภาคการศึกษาละ 19,200 บาท/ บ้านเบ็ธชาโลม ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
  2. ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1 = 10,950 บาท ประกอบด้วย ค่าบํารุงการศกึษา 5,500 บาท/ ค่าบริการอนามัย 500 บาท/ ค่าพัฒนาศักยภาพ 500 บาท/ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500 บาท/ ค่าประกันของเสียหาย 2,500 บาท/ ชุดวอร์ม 650 บาท/ โครงการ Payap Freshmen Preparation 500 บาท เดินวิ่งการกุศล 100 บาท และค่าธรรมเนียมสมัครนศ.ใหม่ 200 บาท
  3. นักศึกษาสัญชาติอื่น ป.ตรี หลักสูตรไทย จ่ายค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
  4. หมายเหตุ (1+2) รวมในค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,380,000 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 8๐,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาคการศึกษาละ 12๐,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาละ 135,๐๐๐ บาท
ชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาละ 155,๐๐๐ บาท

ที่มา: https://eau-eastern.asia/pharmacy/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-6-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-2561-1.pdf


แถม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ค่าเทอมพอๆกับเอกชน ทำให้เวลาถูกเปรียบเทียบเรื่องค่าเทอม ม.บูรพา จะถูกนำมาเปรียบเทียบด้วย

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ค่าเทอมเหมาจ่ายค่าเทอมละ 75,000 บาท และบางปีการศึกษาจะมีภาคฤดูร้อน ค่าเทอมภาคฤดูร้อน 40,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 900,000 – 1,000,000 บาท

ที่มา: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAcnIS5Gs_CkTpg19_hXRfVFY84FJMRzEXDkg02PxmU/edit#gid=0


สรุป

สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณของแต่ละมหาลัยเท่าที่มีการเปิดเผยดังตารางครับ

ค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 6รวมประมาณการตลอดหลักสูตร
ม.หัวเฉียว10430018075026275033740037540021995014805501481550
ม.รังสิต (บริบาล)11850021010033600046200045820022800018128001812800
ม.รังสิต (อุตสาหการ)12010022710035300043100043420023300017984001798400
ม.สยาม17275016820021770026820020520021970012517501400000
ม.พายัพ18685016410016410016410016410016410010073501007350
ม.อีสเทิร์นเอเชีย16000016000024000024000027000031000013800001380000
ม.บูรพา**150000150000150000150000150000150000900000900000 – 1000000
** = มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ม.บูรพา ไม่ได้รวมค่าเทอมของภาคฤดูร้อน ซึ่งถ้าปีไหนมีภาคฤดูร้อนจะมีค่าเทอมเพิ่ม 40,000 บาท
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลโดยประมาณการเท่าที่มีการเปิดเผย ซึ่งค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ดอื่นๆ บางมหาลัยรวมมาให้แล้ว บางมหาลัยยังไม่ได้รวม

 


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *