ค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2560

น้องๆหลายๆคนมีความฝันอยากจะศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คำถามที่น้องมักกังวลใจก็คือเรื่องทุนทรัพย์ โดยเฉพาะค่าเทอมในมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น พี่จึงขอรวบรวมค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ไว้ในกระทู้นี้นะครับ

หมายเหตุ ค่าเทอมนี้เป็นค่าเทอมเฉพาะของปีการศึกษา 2560 หากจะนำไปอ้างอิง ต้องดูก่อนว่า ในปีนั้นๆค่าเทอมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือเปล่า

พี่ได้อัพเดทข้อมูลของค่าเทอมล่าสุดปี 65 ไว้แล้วนะครับ ไปอ่านได้ที่นี่ครับ >>>>>> ค่าเทอมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน อัพเดทปี 2565


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 1,233,850 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : 49,150 บาท
ปี 1 เทอม 2 : 49,800 บาท
ปี 1 ภาคฤดูร้อน : –

ปี 2 เทอม 1 : 56,600 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 71,800 บาท
ปี 2 ภาคฤดูร้อน : 26,950 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 113,000 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 108,700 บาท
ปี 3 ภาคฤดูร้อน : 26,950 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 113,000 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 108,700 บาท
ปี 4 ภาคฤดูร้อน : 62,950 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 80,900 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 56,700 บาท
ปี 5 ภาคฤดูร้อน : 282,950 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 13,000 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 12,700 บาท
ปี 6 ภาคฤดูร้อน : –

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.hcu.ac.th/Files/payment60.pdf


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตรังสิต ค่าเทอมสาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม  กับ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่เท่ากัน ดังนี้

สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,806,400 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 118,000 บาท
ปี 2 : 226,300 บาท
ปี 3 : 355,100 บาท
ปี 4 : 360,000 บาท
ปี 5 : 358,000 บาท
ปี 6 : 389,000 บาท

สาขาวิชาสาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,814,400 บาท แบ่งเป็น

ปี 1 : 118,000 บาท
ปี 2 : 226,300 บาท
ปี 3 : 355,100 บาท
ปี 4 : 363,000 บาท
ปี 5 : 363,000 บาท
ปี 6 : 389,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www2.rsu.ac.th/info/admissions-fee


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยไม่มีการประมาณการสรุปให้ในแต่ละชั้นปี แต่มีรายละเอียดให้ดังนี้ครับ

คณะเภสัชศาสตร์ 

ค่าลงทะเบียนเรียน

วิชาภาคบรรยายหน่วยกิตละ 2,500 บาท
วิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตละ 4,000 บาท
วิชาสารนิพนธ์/โครงงาน/สหกิจศึกษา หน่วยกิตละ 3,000 บาท

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 5,400 บาท
ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 800 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 600 บาท
ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬา ภาคเรียนละ 400 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา/ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท
ค่าบำรุงห้องพยาบาล/เวชภัณฑ์ ภาคเรียนละ 200 บาท
ค่าบริหารอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ 950 บาท
ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 1,200 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคเรียนละ 200 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.siam.edu/related_rate.php

อย่างไรก็ตามเพจ ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแบบ”คร่าวๆ” สำหรับปีการศึกษา 2559 ไว้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ชั้นปีภาคเรียนที่ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ค่าหน่วยกิตค่าบำรุงการศึกษารวม
112259512001365067109
2460001345059450
ฤดูร้อน
 ชั้นปี 1 รวม126559
21592001365072850
2655001345078950
ฤดูร้อน1500015000
 ชั้นปี 2 รวม166800
31730001365086650
2685001345081950
ฤดูร้อน1500015000
ชั้นปี 3 รวม183600
41695001365083150
2650001345078450
ฤดูร้อน5000050000
 ชั้นปี 4 รวม211600
51725001365086150
2430001345056450
ฤดูร้อน2500025000
 ชั้นปี 5 รวม167600
61750001365088650
2750001345088450
ฤดูร้อน
 ชั้นปี 6 รวม177100
รวมตลอดหลักสูตร1033259

ดูแบบรูปภาพ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/admissionpharmacysiamu/posts/1578443325788534


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 876,950 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 : ค่าเทอม 81,150 + ค่าหอพัก 6,900 = 88,050 บาท
ปี 1 เทอม 2 : ค่าเทอม 70,000 + ค่าหอพัก 6,400 = 76,400 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 70,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 72,500 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 70,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/fee-b59t.html


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร : 1,200,000 บาท โดยแบ่งตามชั้นปีดังนี้

ปี 1 เทอม 1 :  75,000 บาท
ปี 1 เทอม 2 :  75,000 บาท

ปี 2 เทอม 1 : 75,000 บาท
ปี 2 เทอม 2 : 75,000 บาท

ปี 3 เทอม 1 : 100,000 บาท
ปี 3 เทอม 2 : 100,000 บาท

ปี 4 เทอม 1 : 100,000 บาท
ปี 4 เทอม 2 : 100,000 บาท

ปี 5 เทอม 1 : 125,000 บาท
ปี 5 เทอม 2 : 125,000 บาท

ปี 6 เทอม 1 : 125,000 บาท
ปี 6 เทอม 2 : 125,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/RxEAU/posts/1192113344154977


แถม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ค่าเทอมพอๆกับเอกชน ทำให้เวลาถูกเปรียบเทียบเรื่องค่าเทอม ม.บูรพา จะถูกนำมาเปรียบเทียบด้วย

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 77,000 บาท
ค่าเทอมเหมาจ่ายค่าเทอมละ 75,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 900,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FUBb8BdMzh3WxivBZ5fxz4WuN0VLmqAIFknYExg_fRo/edit#gid=0

ปล. ทราบมาว่าเภสัช ม.บูรพา มีภาคฤดูร้อนด้วย โดยภาคฤดูร้อนเทอมละ 40,000 บาท แต่ถามน้องเรียนที่เรียน ม.บู น้องบอกว่า แต่ว่าแต่ละปีเรียนไม่เหมือนกัน บางรุ่นไม่มีซัมเมอร์ แต่บางรุ่นมี งงไหม? พี่ก็งง 55555+


สรุป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ (บางมหาลัยอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากค่าเทอม บางมหาลัยรวมมาให้หมดแล้ว ซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้นะครับ บอกได้เท่าที่มีข้อมูลเท่านั้น)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ = 1,233,850 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต :  สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม = 1,806,400 บาท
:  สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ = 1,814,400 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม = 1033259
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ = 876,950 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย = 1,200,000 บาท
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = 902,000

ค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 6รวม
ม.หัวเฉียว98950155350248650284650420550257001233850
ม.รังสิต (บริบาล)1180002263003551003600003580003890001806400
ม.รังสิต (อุตสาหการ)1180002263003551003630003630003890001814400
ม.สยาม1265591668001836002116001676001771001033259
ม.พายัพ164450142500142500142500142500142500876950
ม.อีสเทิร์นเอเชีย1500001500002000002000002500002500001200000
ม.บูรพา**152000150000150000150000150000150000902000
** = มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ม.บูรพา ไม่ได้รวมค่าเทอมของภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลโดยประมาณการเท่าที่มีการเปิดเผย ซึ่งค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ดอื่นๆ บางมหาลัยรวมมาให้แล้ว บางมหาลัยยังไม่ได้รวม


Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *