Dek60 รับตรงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1

สรุป

ของ ม.หัวเฉียว จะแบ่งการรับ นศ. ออกเป็น รอบก่อน Admission, รอบ Admission และรอบหลัง Admission โดยรอบก่อน Admission จะมีการรับครั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งนี้คือครั้งที่ 1

รับสมัคร 

16  – 28 กันยายน 2559

คุณสมบัติ

 1. – เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท้าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  – เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  – เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสํานักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาที่ 2
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือ
  ความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. มีความประพฤติดีไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 5. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน (วันที่ 8 ตุลาคม 59) 4 วิชาคือ
  – คณิตศาสตร์ 40 ข้อ คิดเป็น 30%
  – วิทยาศาสตร์ 60 ข้อ คิดเป็น 30%
  – ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ คิดเป็น 30%
  – ตรรกวิทยา 20 ข้อ คิดเป็น 10%
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์จำนวนรับ ? คน (ไม่ทราบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/procedure_2560.pdf
หน้ารับสมัคร http://admission.hcu.ac.th

หมายเหตุ

จากระเบียบการเขียนไว้ว่า “สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เลือกเป็นอันดับ 1” ดังนั้นถ้าน้องจะเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ให้เลือกคณะเภสัชศาสตร์เป็นอันดับ 1

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *