Dek60 รอบที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุป

โครงการนี้แบ่งเป็น 3 โครงการย่อยดังนี้

 1. โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
 2. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)
 3. โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัคร 

สมัคร 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 2. ไม่เป็นโรค ความผิดปกติ ความพิการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
 3. ไม่เป็นตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ (=เด็กซิ่วสมัครได้)

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา กำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ (=เด็กซิ่วสมัครได้)
 2. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยา แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5
 3. หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. GPAX (5 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)
 2. GAT/PAT 90% (ดูตารางประกอบ)
 3. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์จำนวนรับ 42 คน แบ่งเป็น

 1. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวนรับ 24 คน
 2. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา กำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน) จำนวนรับ 14 คน
 3. โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 4 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ http://pharm.buu.ac.th/admission/directaddmissions2.pdf
เว็บไซต์รับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา  http://e-admission.buu.ac.th/


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *