Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป

รับสมัคร 

สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561

สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  เวลา 8.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 21 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า)
 2. – กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  – กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  (หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หรือสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
  หมายเหตุ:– ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอาการตาพร่องสีจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ เลือกเรียน เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสี ได้
 5. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน 5 วิชา (ชีวะ คณิต เคมี อังกฤษ ความถนัดทางเภสัช)
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ – คน (ไม่ทราบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/pharmacy61.html

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  หรือ Download ใบสมัคร http://pradmission.payap.ac.th/form%20download/ap_form.pdf สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………………………………….. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) ……………………………….. 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)………………………………………………….. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. ค่าสมัคร 200 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

– บัตรประจำตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์ (ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน เท่านั้น)  Downloadแบบฟอร์ม http://pradmission.payap.ac.th/form%20download/pha_rec60.pdf ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

 


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *