Dek 60 รับตรง (เภสัช) มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

สรุป

****ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ใครยังไม่ได้สมัคร รีบสมัครด่วน!!!!

โครงการรับในระบบรับตรงของมหิดลแบ่งเป็น 5 โครงการ คือ โครงการวิทยาเขต, โครงการพื้นที่, โครงการพิเศษ, โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ และ โครงการรับนักศึกษาพิการ

โครงการรับตรงที่มีการรับคณะเภสัชคือ โครงการวิทยาเขต, โครงการเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีกีฬา (เป็นประเภทย่อยของโครงการพิเศษ), โครงการรับนักศึกษาพิการ และโครงการพัฒนาเภสัชกร (เป็นประเภทย่อยของโครงการพิเศษ)

ปล. สำหรับรับตรงโครงการส่งเสริมวิชาชีพนั้นได้เข้าระบบรับตรงกสพท.ไปแล้ว ดังนั้นมหิดลรับตรงจึงไม่ได้ให้นักเรียนที่ศึกษานอกพื้นที่ดังกล่าวสมัครยกเว้นกรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น โครงการพัฒนาเภสัชกร ยังสามารถสมัครได้อยู่

รับสมัคร

1 – 30 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
 2. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้
  (คือไม่ได้บังคับว่าเอ็งต้องเรียน วิทย์-คณิต แต่หน่วยกิตวิชาพวกนี้เอ็งต้องถึง)
  – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
  – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  – ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

สำหรับโครงการโครงการวิทยาเขต

 1. โครงการวิทยาเขตให้สิทธิ์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
  1)กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  2)กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท พิจิตร, กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
  3)กลุ่มอํานาจเจริญ ได้แก่ อํานาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
  4)โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด นครปฐม
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  3.00
 3. ต้องมีคะแนน 9 วิชาสามัญ รวมกันคิดเป็นเปอเซนต์ไม่น้อยกว่า 45% (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา)

โครงการรับนักศึกษาพิการ 

 1. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง ทั้งนี้ต้อง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจาณาการรับนักศึกษาพิการคณะเภสัชศาสตร์
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  3.00
 3. ต้องมีคะแนน 9 วิชาสามัญ รวมกันคิดเป็นเปอเซนต์ไม่น้อยกว่า 45% (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา)

โครงการพัฒนาเภสัชกร

 1. รับนักเรียนที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  3.00
 3. ต้องมีคะแนน 9 วิชาสามัญ รวมกันคิดเป็นเปอเซนต์ไม่น้อยกว่า 45% (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา)

โครงการเยาวชนดีเด่นด้านดนตรี กีฬา

 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  2.75
 2. ต้องมีคะแนน 9 วิชาสามัญ รวมกันคิดเป็นเปอเซนต์ไม่น้อยกว่า 35% (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา)
 3. ผ่านการทดสอบทักษะความสามารถเฉพาะด้านฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
  ด้านกีฬา : เฉพาะ 22 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟท์บอล ตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล เปตอง เรือพาย ลีลาศ บริดจ์หมากกระดาน และขี่ม้า นับตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ทั้งนี้โดยมีผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

  (2.1) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับชาติโดยได้รับการรับรองหรือแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้แก่ กีฬาชิงชนะเลิศของโลก กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์กีฬาชิงชนะเลิศเอเชีย กีฬาซีเกมส์หรือ

  (2.2) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนนานาชาติโดยได้รับการรับรองหรือแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้แก่กีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลก กีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย หรือ(2.3) เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถึงที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือ

  (2.4) เป็นผู้แทนนักกีฬานักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชี่ยน โดยได้รับการรับรองจากกรมพลศึกษา หรือ

  (2.5) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)

  ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว : ผู้สมัครต้องมีประวัติและความสามารถทางดนตรีแสดงเดี่ยว รวมทั้งได้รับรางวัลจากการประกวด อันดับ 1 อันดับ 2 หรือ อันดับ 3 ในระดับชาติหรือนานาชาตินับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4–6

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ  (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา)
 2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

โครงการวิทยาเขต จำนวนรับ 48 คน แบ่งเป็น

1)กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 28 คน
2)กลุ่มนครสวรรค์ จำนวนรับ 9 คน
3)กลุ่มอํานาจเจริญ จำนวนรับ 9 คน
4)โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวนรับ 2 คน

โครงการรับนักศึกษาพิการ จำนวนรับ 5 คน

โครงการพัฒนาเภสัชกร จำนวนรับ 2 คน

โครงการเยาวชนดีเด่นด้านดนตรี กีฬา จำนวนรับ 10 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
อ่านกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=186 (ไปตรงมหิดลรับตรงแล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการดู)
อ่านรายละเอียดแบบ infographic และพูดคุยกับ admin page ของเภสัชมหิดลได้ที่ เพจ Guide to you :: เปิดทางสู่เภสัชมหิดล

หมายเหตุ

– ผุ้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรงมหิดลเพื่อชาวชนบทแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง
– การสมัครใน ระบบมหิดลรับตรง เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *