มศว. เภสัช

Dek 60 รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

สรุป

รับสมัคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560 

มี 2 ประเภทที่รับเข้าคณะเภสัชศาสตร์คือ

 1. ประเภทรับตรงทั่วไป
 2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ
  2.2.2 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
  2.2.3 โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7”

คุณสมบัติ

คุณสมบัติรับตรงทั่วไป

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. GPAX 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75 และและจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาของรัฐตามโควต้าพื้นที่หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีกำรศึกษา 2560
 4. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติพิเศษสำหรับโครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. GPAX 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และและจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน, โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า, โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนจิตใจชื่น
 4. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติพิเศษสำหรับโครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7”

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. GPAX 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 และและจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. จะต้องศึกษาในโรงเรียมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 7 ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตั้งแต่ ม.4 ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน
 4. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ใช้ผลสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2560 และผลการสอบวิชาสามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นสัดส่วนดังนี้
  GAT 10%
  PAT 2 40%
  ไทย 2.5%
  สังคม 2.5%
  อังกฤษ 10%
  คณิต 1 5%
  ฟิสิกส์ 5%
  เคมี 15%
  ชีวะ 10%
 2. ผ่านการทดสอบทางร่างกายและตาบอดสี
 3. ผ่านการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
 4. สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

 1. ประเภทรับตรงทั่วไป
  วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 10 คน
  วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ
  2.2.2 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
  วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 2 คน
  2.2.3 โครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7”
  วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 3 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับตรงทั่วไป http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2559/590074.pdf
ระเบียบการประเภทโครงการต่างๆ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2559/590073.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590071.pdf
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://admission.swu.ac.th/home.php


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *