Dek 60 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ 2560

สรุป

ในส่วนของโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ จะแบ่งเป็น 2 โครงการย่อยคือ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กับ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถาบันศึกษาจากต่างประเทศ) นะครับ

รับสมัคร 

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาขาติ

 1. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน (นับถึง ม.6 ภาคต้น) ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

 1. ก่าลังศึกษาอยู่หรือส่าเร็จการศึกษาแล้วจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.๐๐ หรือ เกรด B หรือเทียบเท่าขึ้นไป (โดยผู้สมัครต้องน่าหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง) ของรายวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEFL 65 คะแนน(IBT) 500คะแนน(PBT) 173 คะแนน(CBT) IELTS 5.5 TOEIC 650 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาขาติ

 1. สอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education  ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็น 35%
 2. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560  ของ สทศ.  ใน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ 1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา คิดเป็น 65%
 3. สอบสัมภาษณ์

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

 1. พิจารณาจาก ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ เกรด B หรือเทียบเท่าขึ้นไป (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐาน แสดงการเทียบเท่ามาแสดง) ของรายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี ในช่วง มัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามที่คณะกำหนด(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) TOEFL 65 คะแนน(IBT) 500คะแนน(PBT) 173 คะแนน(CBT) IELTS 5.5 TOEIC 650 คะแนน
 3. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถประเมินได้ตามข้อ 1 อาจสมัครเข้าเรียนได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ่าปีการศึกษา 2560 ก่อน

 

จำนวนที่รับ

 1. โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 55 คน
 2. โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ(กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 5 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข. โทร.043-202-378 ต่อ 48338

ปฏิทินการรับสมัครโครงการพิเศษ 60
ประกาศ มข 1441-59 รับสมัครโครงการพิเศษ60.pdf

เว็บไซต์ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)


Share this:

Posted in ข่าวการรับเข้าเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *