Dek 61 โควต้าภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด […]

Dek 61 โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร  15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี […]