จพง.61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)

สรุป รับสมัคร 6 – 12 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรม […]

Dek 61 ม.นเรศวร TCAS รอบ 2 (ระบบรับตรง)

สรุป โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (วท.บ.) รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. […]