Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี . 🔹จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ✔️ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “Issues and […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงปิยธิดา แซ่ลิ่ว เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับ […]

พร้อมหรือยังกับการเปิดสวิตช์ 3ป. ! ป. ปลุกไอเดียที่มี ป. แปลงโปรเจคที่ทำ ป. เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น กับงาน “Thammasat Hackatho…

พร้อมหรือยังกับการเปิดสวิตช์ 3ป. ! ป. ปลุกไอเดียที่มี ป. แปลงโปรเจคที่ทำ ป. เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น กับงาน “Thammasat Hackathon” Better Life Better Society . จัดเต็มกับเนื้อหากิจกรรมสุดเข้มข้นตลอด […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม👉👉👉โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” 🔹จัดโดยฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธ. ✔️วันที่ 29 มิ.ย.66 (ภาคบรร […]

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง ยา isavuconazole: ยาต้านเชื้อราใหม่ กลุ่ม triazole รุ่นท…

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง ยา isavuconazole: ยาต้านเชื้อราใหม่ กลุ่ม triazole รุ่นที่สอง “Isavuconazole: A new second generation of triazole” (CPE 3.0 หน […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง FACULTY OF PHARMACY UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONES […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

รศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ด […]