Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

#นับถอยหลังสู่วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน
โค้งสุดท้าย GPP Full Scale 📍💊

โพสต์นี้ สำหรับร้านที่มีพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
เนื่องจากสินค้าในร้านยา มีทั้งสินค้าทั่วไป และยา ซึ่งต้องได้รับการส่งมอบผ่านเภสัชกรตามกฎหมาย
เกณฑ์สำหรับผู้ช่วยเภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ที่เป็นผลดีต่อประชาชนในการเข้ารับบริการ

#GPP ข้อ 3.2 ได้กล่าวถึงพนักงานร้านยา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาและงานที่ได้รับมอบหมายจนสามารถปฏิบัติงานได้ดีและผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

☑️มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน โดยไม่มีการส่งมอบยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ให้แก่ผู้มารับบริการโดยตรง

ร้านยาควรมีการดำเนินการจัดทำขอบเขตการทำงานของผู้ช่วยเภสัชกร (JOB description) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการหยิบยาอันตรายแก่ผู้มารับบริการ

ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่า ผู้ช่วยฯ ควรปฏิบัติอย่างไร และยาอะไรบ้างที่ผู้ช่วยฯ สามารถหยิบได้

ไปดูกันค่ะ 🤗

#สมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.