📍📍ขอสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบังคับใช้กฎกระทรวงการขออนุญาตและออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ 2556 ชมรมเภสัชกรภาค…

📍📍ขอสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบังคับใช้กฎกระทรวงการขออนุญาตและออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ 2556

ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ 7 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
# ชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดภาคใต้
# ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา
# ชมรมเภสัชกรชุมชนจังภูเก็ต
# สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
# คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
# ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย
# สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

#เภสัชกรห่วงใย สุขภาวะที่ดีของประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.