💥 วันเสารที่ 28 พ.ค. เวลา 09.30-11.20 ขอเชิญ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล “What’s going on หลังประกาศใช้ GPP เต็มขั้นในวันที่ 25 มิถุ…

💥 วันเสารที่ 28 พ.ค. เวลา 09.30-11.20 ขอเชิญ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล “What’s going on หลังประกาศใช้ GPP เต็มขั้นในวันที่ 25 มิถุนายน นี้

วิชาการ ดีๆ “คำแนะนำด้านโภชนาการช่วงโควิด-19 สำหรับเภสัชกรร้านยา”ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ผศ. ดร.ภญ.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
📲 ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_UxruXmJwQZ2TgrC480s8lg

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.