ข่าวการรับเข้าเภสัช

Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 18 เมษายน 2561 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   […]

Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ […]

Dek 61 โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561 TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 8 – 18 มกราคม 2561 วันที่ กิจกรรม 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 60 สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง 8-18 ม.ค. 61 นักเรียนสมัครและแก้ไขข้อมูลการสมัคร(อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เฉพาะผู้ที่จะ […]

ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]

Dek 61 เภสัชอุตสาหการ จุฬา TCAS รอบ 2 (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจา […]

Dek 61 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 หรือ 2/2560 […]

Dek 61 โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป โครงการนี้แบ่งการรับเป็น 2 ส่วน คือโควตาพื้นที่ภาคอีสาน และโควต้าพื้นที่ภาคอื่นๆ รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรี […]

Dek 61 ม.พะเยา TCAS รอบ 2 (รับตรงภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป โครงการนี้ของคณะเภสัชมีเปิดรับ 2 สาขา คือ วิชาบริบาลเภสัชกรรม (ภ.บ.) และ วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.) รับสมัคร 15 – 30 มีนาคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 จากโรงเรียนหรื […]

Dek 61 โครงการจุฬาฯ-ชนบท +ทุน TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห […]

Dek 61 ม.วลัยลักษณ์ TCAS รอบ 1 (รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio)

สรุป รับสมัคร รอบที่ 1: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2: 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ไม่ได้ระ […]