Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 2

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่ม […]

Dek 61 รับตรง เภสัช ม.สยาม รอบ 1

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียน วิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สภาพจิตดี ไม่ม […]

Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 18 เมษายน 2561 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   […]

Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ […]