Dek 61 TCAS ม.เชียงใหม่ รอบ 2 (โควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด)

สรุป รับสมัคร  23 – 30 พฤศจิกายน 2560 คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช […]