Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ […]