Dek 61 เภสัชอุตสาหการ จุฬา TCAS รอบ 2 (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจา […]

Dek 61 โครงการจุฬาฯ-ชนบท +ทุน TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห […]