PHARMACY DAY

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่าน Google Meet วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 (เวลา 10:00-14:00 น.) วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 26 มิถุนา […]

มหกรรม เภสัชกรรมศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่า […]

Pharmacy LAB มุ่งสู่เภสัชในฝัน รุ่น 2 (มี setbox ส่งให้)

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 9 กรกฎาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565 (ปิ […]

Doctors Dolphin Camp

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 27 สิงหาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย เสาร์ 20 สิงหาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) […]

Engineer Dolphin Camp

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 20 กันยายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ (แพทย์, เภสัช, ทันตะ) ออนไลน์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม ดูคลิป Video ที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า วันที่จัดกิจกรรม 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อังคาร 27 กันยายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมี […]

ค่ายผ่า วัด อุด บด แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย ศุกร์ 30 กันยายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำ […]

ค่ายผ่า วัด อุด บด แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 13 สิงหาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 1 มิถุนายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำ […]

ค่ายแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ ‘VIP BOX SET’

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม ดูคลิป Video ที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า วันที่จัดกิจกรรม ไม่ระบุ วันที่รับสมัครวันสุดท้าย อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนว […]

Doctor Dentist & Pharmacist แพทย์ ทันตะ เภสัช

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม เรียนสดออนไลน์ผ่านทาง Webex วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 28 พฤษภาคม 2565 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พฤหัส 26 พฤษภาคม 2565(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ […]