Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ได้ไปให้ความรู้ในหัวข้อพิษภัยของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก และพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัว […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง และ ดร. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมงานอะเมซิ่งเลิศสุขสม และสาธิตการทำสเปรย์ไล่ยุง และยาหม่องน้ำที […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Hebal Medicine & Nutraceutical Development: From Research to the Products” ให้ก […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ได้ไปให้ความรู้ในหัวข้อพิษภัยของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก และพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครั […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ได้ไปให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุ แก่ชาวบ้านในชุมชนวิจิตรสามัคคี #ACSSiamU #ACSRxSiamU #บริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ได้จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ “การรักษาท้องผูกเรื้อรังและอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อย่างเหม […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม’s post

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ Webinar SiamU ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เครียด เศร้า เวียนศีรษะ จัดการอย่างไรในร้านยา” ม […]