“เหลือเวลาสมัคร รอบ Portfolio” ของ ส.เภสัชศาสตร์ อีก 31 วันนะครับ (นับจากวันนี้) โดยต้อง Upload เอกสารตามกำหนด และชำระเงินค่าสมั…

“เหลือเวลาสมัคร รอบ Portfolio” ของ ส.เภสัชศาสตร์ อีก 31 วันนะครับ (นับจากวันนี้) โดยต้อง Upload เอกสารตามกำหนด และชำระเงินค่าสมัครแล้ว จึงจะเข้ากระบวนการคัดเลือกนะครับ “อย่าลืมชำระ […]

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายอรรถพล ศักดามาศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (…

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายอรรถพล ศักดามาศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะสอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบควา […]

ด่วน! เภสัช มวล.เปิดรับ TCAS63 รอบ 3 (รอบรับตรง)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]

ขอแสดงความยินดีกับ SFHEA คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์ มวล., รศ.ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับ Senior Fellow หรือ […]

พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยชมรมเภสัชกรภาคใต้ จะพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้ได้รับโล่เกียรติยศจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดั […]

ประกาศมาตรการ COVID-19 การสอบความรู้ฯ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รายละ […]

แนะนำบุคลากรใหม่ อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิ […]