ด่วน! TCAS66 รอบ 2 (โควต้าพื้นที่ฯ 14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) ของ ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการประเ…

ด่วน! TCAS66 รอบ 2 (โควต้าพื้นที่ฯ 14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) ของ ส.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ในเช้าวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ อาคารวิ […]

แถลงข่าวจากสภาเภสัชกรรม กรณีสารไซยาไนด์ ตามข่าว

แถลงข่าวจากสภาเภสัชกรรม กรณีสารไซยาไนด์ ตามข่าว วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เรียนแจ้งเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และประชาชนทุกท่าน จากกรณีการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบ […]

ในวันที่ 23-26 เมษายน คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ รองคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองศาสต…

ในวันที่ 23-26 เมษายน คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ชินกุลพิทักษ์ รองคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสั […]

มาแล้ว TCAS66 รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์ (รอบ 3 ของ เภสัช มวล.ไม่ได้เปิดรับนะครับ จบแค่รอบ 2 ครับ)

มาแล้ว TCAS66 รอบ 3 ของ ม.วลัยลักษณ์ (รอบ 3 ของ เภสัช มวล.ไม่ได้เปิดรับนะครับ จบแค่รอบ 2 ครับ) ดูโพสต์ต้นฉบับ

https://wp.me/patptg-eUB ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี…

https://wp.me/patptg-eUB ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรล […]

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธิพาพรรณ พลายด้วง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธิพาพรรณ พลายด้วง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาเภสัชศ […]

เภสัช มวล. จับมือ บ.โนว่าเฮลธ์ พัฒนายาน้ำบรรเทาอาการกรดไหลย้อนจากกล้วยดิบและขมิ้นชัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลักวลัยลักณ์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสร์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท โนว่าเฮลธ์ จำกัด ซึ่งในวั […]

เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้แก่ นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ ม.วลัยลักษณ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมตอบแบบประเมินฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผ […]

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 💐ขอแสดงความยินดีกับ “ นศภ.อาฟานี มูลทรัพย์ ” 💐 ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการ” ใน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง น้ำฟ้า เสริมแก้ว “หัวหน้าสถานวิจัย” สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนใหม่

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง น้ำฟ้า เสริมแก้ว สาขาเภสัชกรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแ […]