RxBuu News ฉบับที่ 94/2565คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก…

RxBuu News ฉบับที่ 94/2565คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 93/2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเส…

RxBuu News ฉบับที่ 93/2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรายการสมุนไพร Herbal Champions (ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม, ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช, อ.ดร.กุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล อาจารย์สั…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม, ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช, อ.ดร.กุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวา […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ แสดงผลงาน สถานที่จัดอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ แสดงผลงาน สถานที่จัดอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจัดหาอาหารบุบเฟ่ต์ อาหารกล่อง อาหารว่างเช้า บ่าย ตามงบประมาณ และค่าตอบแ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical Impact of V […]

RxBuu News ฉบับที่ 92/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม…

RxBuu News ฉบับที่ 92/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้นฉบับ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด…

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 91/2565 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันต่างประเทศ

RxBuu News ฉบับที่ 91/2565 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันต่างประเทศ ดูโพสต์ต้นฉบับ