คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิม…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง A systematic review of […]

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เ…

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลง…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง 1. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical O […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ และ ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศัก […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี, ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล, ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ และ อ.สุวิศ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี, ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล, ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ และ อ.สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้ […]

RxBuu News ฉบับที่ 085/2565 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 9 เรื่อง แนะนำบริการ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะ…

RxBuu News ฉบับที่ 085/2565 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 9 เรื่อง แนะนำบริการ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 084/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริกา…

RxBuu News ฉบับที่ 084/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น จากที่ประชุมสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ 10/2565 เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 👏1. เภสัชกร รองศาสตราจารย […]

RxBuu News ฉบับที่ 083/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี …

RxBuu News ฉบับที่ 083/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 082/2565 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

RxBuu News ฉบับที่ 082/2565 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูโพสต์ต้นฉบับ