Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงานเรื […]

RxBuu News ฉบับที่ 12/2566 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน…

RxBuu News ฉบับที่ 12/2566 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัย ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 11/2566 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC

RxBuu News ฉบับที่ 11/2566 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 10/2566 ผู้บริหาร ม.บูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชม …

RxBuu News ฉบับที่ 10/2566 ผู้บริหาร ม.บูรพา และคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้นฉบับ

อัพเดท !! ขอให้บัณฑิตทุกท่านตรวจสอบเวลานัดหมายต่าง ๆ ตามประกาศฉบับล่าสุด (ฉบับแก้ไข) . 📍 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัต…

อัพเดท !! ขอให้บัณฑิตทุกท่านตรวจสอบเวลานัดหมายต่าง ๆ ตามประกาศฉบับล่าสุด (ฉบับแก้ไข) . 📍 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ฉบับแก้ไข) ดูฉบับ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Mapping of the World H […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 😍 ✨ “Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach” เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิช […]

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัช…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 🥳 ✔️ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2 […]

RxBuu News ฉบับที่ 009/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์การดำน้ำลึกเบื้องต้น (Scuba diving) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต…

RxBuu News ฉบับที่ 009/2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์การดำน้ำลึกเบื้องต้น (Scuba diving) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดูโพสต์ต้นฉบับ