RxBuu News ฉบับที่ 089/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ…

RxBuu News ฉบับที่ 089/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะสมาพันธ์ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก (Ostasiatischer Verein-OA […]

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับทุน…

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภท Fundam […]

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-1.html ** สำหรับโครงการอื่นๆ จะให…

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-1.html ** สำหรับโครงการอื่นๆ จะให้ดาวน์โหลดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา’s post

การแต่งกายที่ถูกระเบียบสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลจากสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 😀 ดูโพสต์ต้นฉบับ

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่มอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่มอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง 1. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง A Compreh […]

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนงานว…

🥳 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับมอบทุนงานวิจัย จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธ […]

RxBuu News ฉบับที่ 088/2565 พิธีเปิดโครงการ “สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพ ครั้งที่ 5”

RxBuu News ฉบับที่ 088/2565 พิธีเปิดโครงการ “สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพ ครั้งที่ 5” ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565 ดูโพสต์ต้นฉบ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 “Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach” เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม […]

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา…

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download ประกาศ ได้ที่ —-> h […]