RxBuu News ฉบับที่ 018/2566 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2/2565

RxBuu News ฉบับที่ 018/2566 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2/2565 ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 017/2566 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง Update ประกาศข้อบังคับว่าด้วยการศึกษ…

RxBuu News ฉบับที่ 017/2566 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง Update ประกาศข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 🥳 ✔️ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ […]

RxBuu News ฉบับที่ 015/2566 คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองหงษ์ ประจำปีงบ…

RxBuu News ฉบับที่ 015/2566 คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 014/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง

RxBuu News ฉบับที่ 014/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ดูโพสต์ต้นฉบับ

📢 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) หัวข้อ ” จีโนมิกส์ประเทศไทย: การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อ…

📢 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NAC2023) หัวข้อ ” จีโนมิกส์ประเทศไทย: การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย (Genomics Thailand: Enhancing our Qua […]

RxBuu News ฉบับที่ 013/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส เยี่ยมชม คณ…

RxBuu News ฉบับที่ 013/2566 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส เยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ 🇹🇭🇵🇹 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหา […]