RxBuu News ฉบับที่ 043/2565 เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด …

RxBuu News ฉบับที่ 043/2565 เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด #RxBuu ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 041/2565 เรื่อง ให้การต้อนรับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการทางการแพทย์จีโนม…

RxBuu News ฉบับที่ 041/2565 เรื่อง ให้การต้อนรับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ #RxBuu ดูโพสต์ต้นฉบับ

RxBuu News ฉบับที่ 040/2565 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากา…

RxBuu News ฉบับที่ 040/2565 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประจำปีการศึกษา […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 🕣 08:30 – 12:00 น. จัดในรูปแบบ 💫 ออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูปมหาวิทยาลัยบูรพา https://www.youtube.com/user/BuraphaUniversity 🧑🏽‍🔬 […]

กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 จัดในรูปแบบ 💫 ออนไลน์ ————– 🗓 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 256…

กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 จัดในรูปแบบ 💫 ออนไลน์ ————– 🗓 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 🕣 08:30 – 12:00 น. ———&#8 […]

📢 มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,872 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค…

📢 มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,872 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) จำนวน 208 ตำบล เพื่อเดินหน้าพัฒนาเศ […]

RxBuu News ฉบับที่ 039/2565 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแ…

RxBuu News ฉบับที่ 039/2565 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ประจำปีการศึกษา 2 […]