RxBuu News ฉบับที่ 088/2565 พิธีเปิดโครงการ “สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพ ครั้งที่ 5”

RxBuu News ฉบับที่ 088/2565 พิธีเปิดโครงการ “สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพ ครั้งที่ 5” ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

RxBuu News ฉบับที่ 087/2565 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ประจำปี 2565 ดูโพสต์ต้นฉบ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 “Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach” เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม […]

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา…

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download ประกาศ ได้ที่ —-> h […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิม…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.กฤตภาส กังวานรัตนกุลอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง A systematic review of […]

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เ…

RxBuu News ฉบับที่ 086/2565 คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์” ในพื้นที่ EEC ดูโพสต์ต้ […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลง…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง 1. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical O […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ และ ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศัก […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี, ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล, ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ และ อ.สุวิศ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี, ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล, ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ และ อ.สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้ […]

RxBuu News ฉบับที่ 085/2565 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 9 เรื่อง แนะนำบริการ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะ…

RxBuu News ฉบับที่ 085/2565 โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 9 เรื่อง แนะนำบริการ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ดูโพสต์ต้นฉบับ