#ขอแสดงความยินดี นางสาววราภรณ์ แสงงาม นิสิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ #ได้รับรางวัลชนะเ…

#ขอแสดงความยินดี นางสาววราภรณ์ แสงงาม นิสิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ #ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 #ด้านนวัตกรรมดีเด่น ชื่อผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ […]

#ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ◾ ตั้งแต่วันที่ 1 …

#ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภก.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ◾ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป #NUPharmacy #RxNU #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศ […]

ขอแสดงความยินดี 🎉 ◾ นสภ.จิตตภู งึ้มนันใจ ◾ นสภ.วรพงศ์ เหลือแย้ม ◾ นสภ.สุวิมล คำจันทร์ ◾ นสภ.มุฑิตา ประทีปจรัส ◾ นสภ.ชนาธิป สุทธห…

ขอแสดงความยินดี 🎉 ◾ นสภ.จิตตภู งึ้มนันใจ ◾ นสภ.วรพงศ์ เหลือแย้ม ◾ นสภ.สุวิมล คำจันทร์ ◾ นสภ.มุฑิตา ประทีปจรัส ◾ นสภ.ชนาธิป สุทธหลวง นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปี […]

#ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศา…

#ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก สมา […]

#ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 🎉 คุณนวพร จันทร์เหยี่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 📌 ปฎิบัตงาน ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธร…

#ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 🎉 คุณนวพร จันทร์เหยี่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 📌 ปฎิบัตงาน ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (CosNat) 📞 0 5596 8655 ✉ nawaphor […]

#ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่ง …

#ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร” ◾ ตั้งแต่วันที่ […]

ขอเชิญบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ 📆 วันที่ 10 เมษายน 2566 ◾ ช่วงที่ 1 : ก…

ขอเชิญบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ 📆 วันที่ 10 เมษายน 2566 ◾ ช่วงที่ 1 : กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น. 📌 สถานที่ ห้องประ […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น คณาจารย์ร่วมกล่าวอวยพรแสดงความยินดี พิธีผูกข้อมือ และถ […]