#ขอแสดงความยินดี ภญ.นิลุบล ท้าวบุญเรือง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู…

#ขอแสดงความยินดี ภญ.นิลุบล ท้าวบุญเรือง นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ได้รับรางวัล Best Presentation Award ✨ Oral presentation: Pharmacology […]

ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง” อาจารย์ประจำภาควิ…

ขอแสดงความยินดี : บุคลากรสายวิชาการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง” อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดู […]

This content isn’t available right now

วิดีโอไฮไลท์ “พิธีเจิมรับขวัญและผูกข้อมือนิสิต ให้กับนิสิตรหัส 64 และนิสิตใหม่รหัส 65 “ When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of peopl […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเจิมรับขวัญและผูกข้อมือนิสิต ให้กับนิสิตรหัส 64 และนิสิตใหม่รหัส 65 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 เพื่อรับขวัญ และ แสดงความยินดีที่นิสิต ได้เข้ามา […]

ขอแสดงความยินดี 💊 ภญ.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา : เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว…

ขอแสดงความยินดี 💊 ภญ.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา : เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านสาธารณสุขคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปร […]

Photos from DRI Naresuan University’s post

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความความยินแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ✨ ดูโพสต์ต้นฉบับ