Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ด่วน !!! องค์การเภสัชกรรม กองวิจัยเภสัชภัณฑ์และนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รับสมัครนักวิจัยหลายตำแหน่ง https://www.gpo.or.th/ #pharmacykku #pharmkku #pharmnews ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อม ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร […]

ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่…

ขอเชิญคณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพ […]

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 202…

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023″ ด้วยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยม […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherap […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และทีมงาน […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญนักวิจัยร่วมพบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและกา […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการรับฟังนโยบายทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัช […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) โดย ผศ.ดร.นริ […]