Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ชีวิตอย […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวิช ทองสอดแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักส…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวิช ทองสอดแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานก […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยฝึกงาน ณ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพท […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นรุ่นที่ 5 Rx5 KKU เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

12 ก.พ.66 ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำวิชาชีพและชี้แจงรายวิชาและสาขาย่อยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

ภาพบรรยากาศ 🏀กิจกรรมบาสเกตบอลชั้นปีและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565⛹️‍♂️ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา ผ […]