Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก Josai International University ประเทศญี่ปุ่น . เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองค […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

23 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในกิจกรรม STA Thai University Fair 2023 […]

ด่วน!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดัง…

ด่วน!! คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก https://kku.worl […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายกานต์ชนก กายเมืองปัก นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายกานต์ชนก กายเมืองปัก นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการแข่งขันนำเสนอวิ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายรัตนธร ชูนอง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายรัตนธร ชูนอง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยาน […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่บทควา…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Inte […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้ […]