Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ฉัตรชัย เชาว์ธรรม
สังกัดภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
2) อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล
สังกัดภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
3) อาจารย์ เภสัชกร ดร.วันชัย จงเจริญ
สังกัดภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 864 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.