Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

เมื่อวันที่ 24 -24 กรกฎาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ One Team One Goal for Total Success เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การฟังอย่างผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีมและเห็นคุณค่าของตน คุณค่าของคน และคุณค่าของงาน ตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นทีมงานคุณภาพที่มีความสุข ณ ห้อง 402 อาคาร 80 ปีเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.