Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ตาม OKR ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “กระบวนการจัดตั้ง Start up ที่มีประสิทธิภาพ: การสนับสนุนจาก CUPE” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิรดา วีระโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากลและวิรัชกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปีทางเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.