Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม👉👉👉โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” 🔹จัดโดยฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธ. ✔️วันที่ 29 มิ.ย.66 (ภาคบรร […]

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง ยา isavuconazole: ยาต้านเชื้อราใหม่ กลุ่ม triazole รุ่นท…

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง ยา isavuconazole: ยาต้านเชื้อราใหม่ กลุ่ม triazole รุ่นที่สอง “Isavuconazole: A new second generation of triazole” (CPE 3.0 หน […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง FACULTY OF PHARMACY UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONES […]

คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566…

คณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภก.ชัชนินทร์ อจลานนท์ […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

24 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบต้นชวนชม / ต้นหยก จาก ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ล […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

23 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้โอวาทและกำลังใจ แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย ศู […]

#ประกาศ!!! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 – สอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 31 พฤ…

#ประกาศ!!! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 – สอบสัมภาษณ์วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 3 (ตึกสีส้ม) คณะเภสัชศาสตร์ – ลงทะเบียนเข […]