📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย อัพเดทความรู้ระเบียบ #จัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องและปลอดภัย และการประยุกต์ใช้ MCDA 📌 “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้…

📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย อัพเดทความรู้ระเบียบ #จัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องและปลอดภัย
และการประยุกต์ใช้ MCDA

📌 “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์
ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.

บรรยาย “Future Healthcare Policy and potential impact in the pharmaceutical profession”
– Re-introduction of MCDA.
โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย “Real life MCDA application : International/ Region best practice”
โดย Dr.Anke-Peggy Holtorf Managing Director at Health Outcomes Strategies GmbH

บรรยาย “MCDA application for government procurement in multi-source products in Thailand”
โดย รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อภิปราย Panel Discussion : Sharing Practices from Hospital perspectives (Past, future and recommendation)
-Pain point (MiT, Innovative, Reimburse price, GPOs)
-Pros & Cons
ร่วมอภิปรายโดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.จิตโสมนัส สุพร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F43

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.