📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Principle Of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists”
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
เวลา 8:00 – 16:15 น.

บรรยาย Policy and perspective:
– Genomics Thailand (current status and future) โดย ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรยาย Fundamental:
– Genetic concepts of pharmacogenomics
– Pharmacogenomics and drug resopnds
โดย ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ ภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยาย Research:
– Candidate gene association studies and Genome-wide association studies (GWAS)
โดย ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยาย Clinical application:
– Pharmacogenomics testing for preventing adverse drug reactions and dose adjustment
โดย ภก.รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฎิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยาย Clinical application:
– Precision medicine in practice : Modern cancer treatment and role of pharmacist
โดย ภก.รศ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 900 บาท
(รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน)

ลงทะเบียนได้ที่ลิ้งก์
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-02

ปิดรับสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน นี้เท่านั้น

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 6 หน่วยกิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.