📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Clinical pr…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Clinical practice guideline for pharmacy ”
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
เวลา 11:00 – 12:30 น.

หัวข้อ “The redesigned of allergy guideline: The role of Bilastine in new prospective care”
บรรยายโดย ผศ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหัวข้อ “ดูแลอาการปวดจากการเล่นกีฬาในร้านยา (Sport Pain)”
บรรยายโดย นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ (Sport Medicine) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=66-F27

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต
สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.