📣 #ลงทะเบียนด่วน ก่อนเวลา 20:00 น.วันนี้เท่านั้น พร้อมอัพเดทความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการ …

📣 #ลงทะเบียนด่วน ก่อนเวลา 20:00 น.วันนี้เท่านั้น พร้อมอัพเดทความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการ

📌 “Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality”
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
เวลา 13:30-16:10 น.

บรรยาย “Anticoagulants: What to Know for Pharmacists?”
โดย รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย “How to Apply Drug Monograph for Drug Selection”
โดย ผศ.ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยาย “Expert Sharing: How to Make It Right in Procurement Policy in Practice”
โดย คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

อภิปราย “Special Discussion on Specific Topics”
ดำเนินรายการโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ร่วมอภิปราย รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

อภิปราย “Practical Points of Drug Selection, Performance Criteria and Procurement Policy in Real Practice”
ดำเนินรายการโดย ภญ. ศุภศิล วิสุทธิ สระเอี่ยม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ร่วมอภิปราย ภญ.สิริจิต รัตนวัย สถานบันโรคทรวงอก
และ ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F36

(ปิดรับลงทะเบียน 17:00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.