ฝั่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เค้าเริ่มมีงานกันแล้ว ร้านยาไหนจัดงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม” เม้นบอกแอดไว้หน่อยครับ เผื่อแอดจะเข้าไปเยี่ย…

ฝั่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เค้าเริ่มมีงานกันแล้ว

ร้านยาไหนจัดงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม”
เม้นบอกแอดไว้หน่อยครับ เผื่อแอดจะเข้าไปเยี่ยม หรือมีประชนชนคนไหนสนใจจะได้ไปเยี่ยมที่ร้านกันคร้าบ

/แอดดา


วันเภสัชกรโลก (World Pharmacist Day) กำหนดขึ้นในปี 2009 จากสมาพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติหรือ International Pharmaceutical Federation (FIP) ในการประชุม FIP Congress ณ เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยกำหนดให้วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเภสัชกรโลก และให้ทุก ๆ ปีในวันนี้ มีการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงบทบาทของเภสัชกร ด้วยการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีรูปแบบและภาพรวมการดำเนินงาน ในแต่ละปีที่แตกต่างกัน

สำหรับปี 2022 นั้นกำหนดไว้ว่า
“Pharmacy united in action for a healthier world”
หรือ ตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนดว่า
“รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”

จริง ๆ แล้วบทบาทหน้าที่ ของเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นในเวลาไหนก็ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางเภสัชกรรม มุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ และคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ตั้งแต่ต้นน้ำที่มีการผลิตยา ควบคุมคุณภาพขนส่งยา มาสู่มือประชาชน ด้วยคุณประโยชน์ของยาที่เภสัชกร สามารถส่งมอบยาสู่ประชาชน
การส่งมอบยาสู่มือประชาชน ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางกระแสท้าทายจากโลกยุคดิจิทัล ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างง่ายดาย
เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา นับเป็นบริการด้านยาแก่ประชาชน หน้าด่านในแนวราบเฉพาะ ตัวต่อตัวที่ปะทะกันโดยตรง ระหว่างเภสัชกรชุมชนกับประชาชน ณ หน้าร้านยา แต่ยังมีข้อมูล ข่าวสาร ด้านยาในอากาศที่ล่องลอย ทั้งที่เป็นจริง และ/หรือคลาดเคลื่อนจากความน่าเชื่อถือ สำคัญคือข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ได้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายสะดวก จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด นำไปสู่การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง และเกิดอันตราย เกิดความเจ็บป่วยที่ไม่พึงประสงค์
เภสัชกรชุมชน คงต้องปรับตัวเข้าสู่กรอบการให้ความรู้ทางออนไลน์ อย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่บริโภคข่าวสารในอนาคตรวมถึงการ ส่งมอบยาหรือเข้าถึงประชาชน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และกรอบของกฎหมายว่าด้วยยา
ในวาระวันเภสัชกรโลกของเดือนกันยายนทุกปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขออำนวยพรให้ทุกท่านดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเภสัชกรชุมชน ติดตาม ส่งต่อ และมอบความปลอดภัยในการใช้ยาสู่ประชาชน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อไปอย่างมั่นคงและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป
Ref : https://www.fip.org/world-pharmacists-day
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.