คุณรู้หรือไม่ว่ามีวันเภสัชกรโลก…. FIP (The International Pharmaceutical Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็น…

คุณรู้หรือไม่ว่ามีวันเภสัชกรโลก….

FIP (The International Pharmaceutical Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็นวันของวิชาชีพเรา “วันเภสัชกรโลก” หรือ “world pharmacist day” เพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในระบบสุขภาพ และยังเป็นกำลังให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมได้สายงานต่างๆในการทำหน้าที่เพื่อสุขภาพของประชาชน

นอกจากวันที่ 25 กันยายน จะเป็นวันเภสัชกรโลกแล้ว สัปดาห์หลังจากนั้น (26-30 กันยายน 2565) สภาเภสัชกรรมยังได้กำหนดเป็นสัปดาห์เภสัช เพื่อให้เภสัชกรทุกส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนแล้วเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.