Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

✅ไม่อยากอ้วน มีโรคประจำตัว ควรเลือกยาคุมกำเนิดชนิดไหน
✅การวางแผนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการยุติการตั้งครรภ์
✅สถานการณ์คุณแม่วัยใสในปัจจุบัน และช่องทางการให้คำปรึกษา

มาอัพเดตข้อมูลกันในงานประชุมวิชาการ เนื่องในวันคุมเกิดโลก (26 กย.)
กับวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรง และอาจารย์หมอผู้ทรงคุณวุฒิ
ในบ่ายวันพุธที่ 31 สค. 14 กย. และ 21 กย. 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ลงทะเบียนเพื่อรับ Link เข้าประชุม Webinar ได้ทาง E-mail นะคะ

———————————————-

วันพุธที่ 31 ส.ค. บ่าย เวลา13.00 น. World Contraception Day EP1:
🔅ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเด็กไทยในปัจจุบัน
คุณโน้ต ภญ.ณัฐกานต์ ประสบสายพรกุล
🔅ไขข้อสงสัย วิธีการคุมกำเนิด ยาเม็ด คุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
OC choice and matching in real-life practice (1CPE)
วิทยากร พ.ต.ท. นพ. อรัณ ไตรตานนท์
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ และเจ้าของเพจ อรัณ ไตรตานนท์ โต๊ะทำงาน
ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_ayukh4y5QKyx450HRyOepA

วันพุธที่ 14 กย. บ่าย เวลา13.00 น. World Contraception Day EP2:
🔅กฎหมายการทำแท้ง กับคุณแม่วัยใส ปัจจัย อุปสรรค และช่องทางการติดต่อเครือข่าย
สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
ดร.นพ.บุญฤทธ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจิรญพันธุ์
🔅How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women? (1CPE)
วิทยากร ศร.นพ.อรรณพ ใจสำราญ
หัวหน้าหน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_jQoi8G94TIGYf9VZ83ljjA

วันพุธที่ 21 กย. บ่าย เวลา13.00 น. World Contraception Day EP3:
🔅กฎหมายยุติการตั้งครรภ์ ที่เปลี่ยนไป สถานการณ์ที่คนเข้ามาปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมในปัจจุบัน
คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์
🔅เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน The secret talk of Emergency Contraceptive (1CPE)
วิทยากร นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลงทะเบียน https://zoom.us/webinar/register/WN_FF6DqcemQmGI-Maf5baW9w

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.