Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

เปิดจดหมายเกี่ยวกับการทำบัญชีขายยา ใบสั่งยา การแจ้งเภสัชกรปฏิบัติการแทน การตรวจประเมิน GPP ใบอนุญาต เวลาปฏิบัติการ อื่นๆ
……………………………….
เมื่อ 12 มีนาคม 2566 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ไบเทค บางนา
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้ส่งข้อเสนอให้คณะกรรมการอาหารและยาผ่านทางกองยาในการปรับปรุงกฎหมายหรือกติกาที่มีผลกระทบต่อเภสัชกรชุมชน ซึ่งจัดทำโดยอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันหาทางออกต่อการพัฒนากฎหมายเพื่อลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน และส่งเสริมให้เกิดมาตรการกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.