🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลงานวิจัย ที่ได้รับการนำเสนอนานาชาติ 👩‍⚕️👨‍⚕️ 💊 ณ งานประชุมเภสัชกรรมสมาคมแห่…

🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลงานวิจัย ที่ได้รับการนำเสนอนานาชาติ 👩‍⚕️👨‍⚕️
💊 ณ งานประชุมเภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ปี 2023 💊
.
✅ ผลงานวิจัย: การจัดการปัญหาด้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโรงพยาบาล โดยเภสัชกรในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น จังหวัดชลบุรี
☑ ผู้ร่วมงานวิจัย: ภญ.สุณีรัตน์ กิตติคุณ, ภก.เมฆา วีระวานิช
☑ สถานที่วิจัย: ร้านขายยาสมนึกเภสัช จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี
.
✅ ที่มาและความสำคัญงานวิจัย:
☑ จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 ซึ่งส่งผล กระทบต่อหลายธุรกิจ หลากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่อยู่ในระบบสุขภาพ และส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน ที่มีการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ร้านขายยาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส ถือเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง
☑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ร้านขายยา ในยุคสมัย “New Normal” ร้านขายยา จึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยสานต่อมาตรการของภาครัฐให้ถึงมือประชาชนมากขึ้น
☑ “ร้านขายยาสมนึกเภสัช” ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภายใต้ร้านขายยาที่เข้าร่วม โครงการ สปสช. นับตั้งแต่ โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โมเดล 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ถือเป็นโครงการเริ่มแรกของทางภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านขายยาแผนปัจจุบันเข้ามาช่วยลดเวลาการรอคอยรับยาในโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกในการรับยาให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนเปลี่ยนผ่านมาถึง โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โมเดล 3 ในปัจจุบัน ถือเป็นร้านแรกของประเทศไทย ที่เข้าร่วมโมเดลนี้ จัดอยู่ในรูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบที่ร้านขายยาเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยา จ่ายยาให้กับผู้ป่วย แล้วทำการเบิกค่ายาจากโรงพยาบาล
✅ จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่า จะสามารถลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลา การใช้เวลารอรับบริการ ละการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในคุณภาพการบริการที่ผู้ป่วยควรได้รับ และเพิ่มระยะเวลาในการปรึกษา และการให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ซึ่งอาจจะช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการปัญหาด้านยา ภายใต้ โครงการลดแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และเพื่อศึกษาผลได้ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โมเดล 3 ของเภสัชกรประจำร้านยา ในชุมชน ต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต และการจัดการปัญหาด้านยา ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการติดตามที่ร้านยาสมนึกเภสัช ชลบุรี
.
✅ วิธีการดำเนินงานวิจัยและผลการศึกษา:
☑ ตัวอย่างในการศึกษานี้ ประกอบด้วยผู้ป่วยนอก 197 ท่าน ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการบริการย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี และมารับบริการโครงการรับยาใกล้บ้าน โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โมเดล 3 ที่ร้านขายยาสมนึกเภสัช โดยทำการศึกษาประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ใน 3 ด้าน คือ อัตราการใช้ยาตามแพทย์สั่ง, ค่าความดันโลหิต ซิสโตลิก/ไดแอสโตลิก และการประเมินความเข้าใจในการใช้ยา โดยมีเภสัชกรชุมชนเข้าร่วม ในการรักษาโดยให้การบริบาลทางเภสัชกรรมคำปรึกษาเรื่องยา ความรู้ ติดตามโรค ผลข้างเคียงของยา และการใช้ยา วัดผลลัพธ์ก่อนและหลังการติดตามระยะเวลา 6 เดือน
☑ โดยผลการประเมิน จากผู้ป่วยนอก 197 คน และจากใบสั่งยาทั้งหมด 607 ใบ ที่ร้านยาสมนึกเภสัช พบว่า ผู้ป่วยมีรายการยาสั่งจ่ายเฉลี่ย 2.67 รายการ. หลังจากที่เภสัชกร ได้ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมคำปรึกษาเรื่องยา ความรู้ ติดตามโรค ผลข้างเคียงของยา การใช้ยาแล้ว ผลในกลุ่มที่พบปัญหาการใช้ยา พบว่าผู้ป่วย สามารถคุมค่าความดันโลหิตได้ ร้อยละ 83, อัตราการใช้ยาตามแพทย์สั่งได้ ร้อยละ 89 และ และ การประเมินความเข้าใจในการใช้ยาร้อยละ 92 โดยพบว่า 87 เปอร์เซนต์ของปัญหาการใช้ยาสามารถแก้ไขได้โดยเภสัชกรร้านยา
✅ จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ผู้ป่วยที่มี เภสัชกรชุมชน เข้าร่วมในการรักษาความดันโลหิตสูง ได้รับประโยชน์ ที่สำคัญอย่างมากในการลดระดับความดันโลหิต เพิ่มอัตราการใช้ยาตามแพทย์สั่ง และเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านประเมินสถานะสุขภาพ ผู้ป่วยมีความพอใจ ต่อโครงการ ทั้งด้านเภสัชกรที่ให้บริการ งานบริการที่ได้รับและเวลาในการรับยา
.
✅ นอกจาก โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ยังได้สร้างบทบาทความเข้าใจทางวิชาชีพเภสัชกร สิ่งที่มากกว่าการจ่ายยา คือ การได้มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย ได้ดูแลแนะนำและติดตามอาการของคนไข้ที่มารับยาที่ร้านขายยา ซึ่งสำหรับตัวเภสัชกรและร้านขายยานั้น ไม่ได้คาดหวัง ว่าจะต้องได้ค่าตอบแทนเป็นผลกำไรมากมาย แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความภูมิใจ ทำให้ประชาชนเห็นว่า ร้านขายยา แท้จริงแล้วไม่ใช่แค่ขายยา แต่ยังเป็นด่านหน้าดูแลสุขภาพคนในชุมชน อย่างแท้จริง และได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะ รู้สึกว่าได้รับความใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชนอย่างแท้จริง
☑ อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ ยังคงต้องมีการพัฒนาจุดคานงัดต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้งด้านการรับรองคุณภาพร้านขายยา ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ การเข้าถึงของประชาชนกับโครงการอย่างทั่วถึง โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ร้านขายยา และ สปสช. ได้ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางประเด็นมีองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง การพัฒนายังคงไม่สิ้นสุด ยังคงต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยซึ่งจะช่วยตอบคำถามประเด็นต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีทิศทาง เพื่อทำให้เกิดระบบปฐมภูมิของร้านขายยาที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง
.
#สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023
#PharmacyCongress2023
#FAPA2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.