📣📣เนื่องด้วยสัปดาห์เภสัช ปี 2566 ผลงานเภสัชกรไทย บนเวทีวิชาการนานาชาติ📣📣 🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลง…

📣📣เนื่องด้วยสัปดาห์เภสัช ปี 2566 ผลงานเภสัชกรไทย บนเวทีวิชาการนานาชาติ📣📣
🛫 Road To FAPA 2023 🛫 เส้นทางผลงานเภสัชกรรมชุมชนกับผลงานวิจัย ที่ได้รับการนำเสนอนานาชาติ 👩‍⚕️👨‍⚕️
💊 ณ งานประชุมเภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ปี 2023 💊

🇹🇭The implementation of the e-prescription model from Hatyai hospital to community pharmacies

โดยมีที่มา คือ โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นของ สปสช. ที่ให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมารับยาที่ร้านยาจะมีการดำเนินการ 3 ลักษณะ คือ
1) ร้านยาจ่ายยาที่จัดเตรียมและส่งมาจากโรงพยาบาล (model 1)
2) โรงพยาบาลส่งยามาสต๊อกไว้ที่ร้านยาและร้านยาจัดยาตามใบสั่ง (model 2) และ
3) ร้านยารับใบสั่งยาและจัดหายาเองด้วยราคาตาม fee schedule (model 3 หรือ e-prescription)
เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วย ซึ่งร้านยา ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้ตกลงร่วมกันว่าจะทดลองใช้ model 3 เมื่อปลายปี พ.ศ.2565 การศึกษานี้จึงเป็นการวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการรับยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น เขตพื้นที่หาดใหญ่ ตาม model 3 ของ สปสช. ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2566

วิธีดำเนินการ ; ติดตามข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน model คือ 1) จำนวนร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 2) จำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการแยกตามโรค 3) จำนวนใบสั่งยาและลักษณะการกระจายตามร้าน 4) การวิเคราะห์ค่าตอบแทนจาก สปสช. 5)ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของ model โดยเฉพาะการสั่งซื้อและจัดหายา
ผลที่ได้ ; เมื่อพิจารณาตามวิธีการดำเนินการ พบประเด็นสำคัญว่า 1) และ 3) มีร้านยา ฯ ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 21 ร้าน แต่ในช่วงเวลาที่ติดตามข้อมูลจะมีอยู่ 8 ร้านที่ยังไม่มีใบสั่งยา มีใบสั่งยา 506 ใบ กระจายไปใน 13 ร้าน แต่จะมีร้านหลักเพียง 2 ร้านที่รับใบสั่งยาไปร้อยละ 60 ของจำนวนใบสั่งยาทั้งหมด สำหรับ 2) พบว่ามีผู้ป่วยในโครงการทั้งหมด 401 ราย ในช่วงเวลาที่ติดตามข้อมูล ซึ่งร้อยละ 68.83 เป็นโรคจิตเวช ร้อยละ 19.45 เป็นโรค NCDs (โรคใดโรคหนึ่ง หรือ หลายโรคใน 1 ราย) ที่เหลือจะเป็นโรคอื่น ๆ ใน 10 กลุ่มโรค/อาการ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและข้อมูลค่ายาของแต่ละร้านยา 4) พบว่าแต่ละร้านมีส่วนต่างหรือกำไรจากการบริหารการจัดซื้อยาแตกต่างกันตั้งแต่ 2.4 ถึง 26.6 % โดยไม่ได้ขึ้นกับจำนวนผู้ป่วย ส่วน 5) พบว่า ปัญหาเบื้องต้น คือ ก. ใบสั่งยาบางใบมีรายการยานอกเหนือจากรายการที่ สปสช.กำหนด ข. ราคายาบางรายการที่บริษัทจำหน่ายให้ร้านยาราคาสูงกว่า fee schedules ค. บริษัทยาไม่มีนโยบายจำหน่ายยาบางรายการตามใบสั่งยาให้ร้านยา
สิ่งที่จะทำเพิ่มเติม ; ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินการ model 3 ของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และนำไปเสนอแนะเพื่อปรับการดำเนินการต่อไป
#สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
#วันเภสัชกรโลก
#WorldPharmacistsDay2023
#PharmacyCongress2023

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.